澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

BG-RRP-4.023 "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП II"


ЦЕЕС РЕГИСТЪР СС НАСОКИ КОНТАКТИ ОБСЛЕДВАНЕ ПРОЕКТАНТИ

Националният план за възстановяване и устойчивост ще предостави възможност за 80% безвъзмездно финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради.

I. Кой може да кандидатства?

Сдружения на собствениците (СС), регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската/районната администрация, където се намира сградата. За територията на Столична община, районните администрации ще бъдат допустими водещи партньори в проектите и ще изпълняват функции по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред Структурата за наблюдение и докладване (СНД).

II. За кои сгради може да се кандидатства?

 • Многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища.
 • Сгради, за които е установено, че отговарят на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност.

III. Какъв е бюджетът?

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП), която Югозападен район за планиране (Област София, Софийска област, Област Кюстендил, Област Благоевград и Област Перник) може да получи, е в размер на 47 078 400 лв.

Одобрените сгради ще получат до 80% БФП. Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в процедурата чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда/блоксекция е 50 000 лв., а максималният – 9 500 000 лв.

IV. Кои дейности са допустими за финансиране?

 • Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

         ? По външните сградни ограждащи елементи:
             - подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
             - топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

          ? По системите за поддържане на микроклимата:
             - ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръженията и арматурата, собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;
             - реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
             - ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
             - инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

 • Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване.
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.
 • Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития,  хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система – допустимо единствено при предписана в енергийното обследване  енергоспестяваща мярка ?Топлоизолация на покрив“.
 • СМР, които произтичат от нормативни изисквания, свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в Техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
  ? СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават опасност за преките ползватели, или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
  ? СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

Допустими за финансиране със собствени средства са и следните съпътстващи дейности:
- Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура.
???????- Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 3 от ЗУТ и на Технически паспорт на сградата.
- Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл. 44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР.
- Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ.
- Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ.
- Въвеждане на обекта в експлоатация.
- Публичност и информация на проекта.
???????- Организация и управление на проекта.

V. Какви са условията за кандидатстване и каква е необходимата проектна готовност?

Крайните получатели – СС, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство към районната администрация, на чиято територия се намира тяхната сграда/блоксекция/група от свързани блоксекции, като подават заявление за участие по образец. За сградата/блоксекцията/групата от свързани блоксекции следва да бъдат представени и:

 • Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ с предписан пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление ?B” и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия.
 • Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в Глава III на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
 • Документи, свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи, свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.
 • Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация.
 • Други документи, необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.

VI. Какъв е срокът за кандидатстване?

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е до 17:00 ч. на 16.01.2024 г.

Поради необходимост от проверка на документите и други подготвителни дейности във връзка с кандидатстването за финансиране, СС следва да подават своите заявления за участие към районните администрации до 10.12.2023 г.

VII. Допълнителна информация и препратки:

 


СПИСЪК НА ЛИЦАТА ЗА КОНТАКТ ОТ РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ И НАГ


 

РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ / СЛУЖИТЕЛИ ТЕЛЕФОНИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
     
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – НАГ, ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКИ СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ"
Мариела Георгиева 02 92 38 265; 0882 356 141 mggeorgieva@sofia-agk.com
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "БАНКЯ"
инж. Асен Георгиев 02 997 70 31 so_bankya_bii@abv.bg
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "ВИТОША"
инж. Венера Христова 02 818 75 62  
инж. Мария Събкова 02 818 75 66  
Митко Митев 02 818 79 64  
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "ВРЪБНИЦА"
инж. Десислава Александрова 02 495 77 21 desislava.aleksandrova@vrabnitsa.bg
инж. Антоанета Поповска-Първанова  02 495 77 38 antoaneta.popovska@vrabnitsa.bg 
Албена Хаджиева  02 495 77 56 a.hadzhieva@vrabnitsa.bg 
Йоана Димитрова  02 495 77 49 y.dimitrova@vrabnitsa.bg
Мирослав Митрев  02 495 77 51 m.mitrev@vrabnitsa.bg
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
инж. Виолета Юрукова 0884 311 040 v.yurukova@so-vazrajdane.bg
Виолета Спасова 0898 925 542 v.spasova@so-vazrajdane.bg
инж. Ваня Белчева 0882 063 614 v.belcheva@so-vazrajdane.bg
Стефан Арсов 02 980 28 89  
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "ИЗГРЕВ"
инж. Екатерина Благоева 0894 747 100 e.blagoeva@so-izgrev.bg
Мадлена Иванова 02 970 10 15 madlena_ivanova_@abv.bg
инж. Мария Кацарска 02 970 10 17 m.katsarska@so-izgrev.bg
арх. Христина Райчева 02 970 10 36 hristina.ray@abv.bg
арх. Владимир Стоянов 02 970 10 36 vl.stoyanov@abv.bg
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "ИЛИНДЕН"
Лидия Рукова 0885 002 401 lidiya.rukova@ilinden.bg
Михаела Нешева 0888 742 685 mihaela.nesheva@ilinden.bg
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "ИСКЪР"
Виктория Маринова 02 979 05 67 v.marinova@raioniskar.bg
Меглена Клечерова-Тончева 02 979 07 05 m.toncheva@raioniskar.bg
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА"
Оник Пилибосян 0882 937 248 sanirane@krasnapolyana.bg
Анелия Спасова 02 921 724 sanirane@krasnapolyana.bg
Росица Катърджиева 02 921 715 sanirane@krasnapolyana.bg
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"
Николай Веселинов 02 895 11 02  
арх. Христо Кючуков 02 895 11 39; 02 895 11 30  
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
Лилия Донкова 0889 323 834 donkova_kre@abv.bg
Даниела Йорданова 0888 309 676 daniyordanova1979@abv.bg
Станка Методиева 0882 931 717 metodeva_kre@abv.bg
Надежда Кежова 0889 909 226 kezhova_84@abv.bg
Георги Райчев 0888 515 490 georgi_raitchev@abv.bg
Анна Савова 0885 851 804  
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ"
инж. Момчил Якимов 0887 004 207 m.iakimov@lozenets.eu
инж. Мария Александрова 0888 432 719 m.alexandrova@lozenets.eu
инж. Петър Стойнев 0889 335 367 p.stoynov@lozenets.eu
Виктор Георев 0882 452 114 v.georev@lozenets.eu
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "ЛЮЛИН"
Васил Николов 02 923 72 40 vasil.nikolov@lyulin.bg
Лидия Праматарска 02 923 72 40 lidiya.pramatarska@lyulin.bg
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "МЛАДОСТ"
Йорданка Митева 0887 659 190 y.miteva@mladost.bg
Христина Михайлова 02 906 76 59 h.mihailova@mladost.bg
Мина Стоянова 02 906 76 16 mina.stoyanova@mladost.bg
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "НАДЕЖДА"
инж. Георги Александров 0889 522 408 iib_nadejda@mail.bg
инж. Бойко Дръндарски 02 495 11 42 iib_nadejda@abv.bg
Симона Терзиева 02 495 11 49 s.terzieva@so-nadejda.com
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "НОВИ ИСКЪР"
Веселка Петкова  02 991 64 36  v.petkova@novi-iskar.bg
инж. Милена Банкова  02 991 74 16  m.bankova@novi-iskar.bg
Тина Нанкова  02 991 73 33  tina.nankova@novi-iskar.bg
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
инж. Тодор Топалов  02 815 76 48 t.topalov@rayon-oborishte.bg
Габриела Маринова  02 815 76 63 g.marinova@rayon-oborishte.bg 
инж. Недялка Ангелова  02 815 76 53 n.angelova@rayon-oborishte.bg 
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"
юрк. Юлияна Михайлова  02 955 44 62, вътр. 203  
инж. Стефан Гочев  02 955 44 62, вътр. 248   
арх. Анелия Касабова  02 955 44 62, вътр. 164  
инж. Данка Методиева  02 955 44 62, вътр. 257  
Деница Янева 02 955 44 62, вътр. 212  
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
арх. Цветанка Ватева 02 814 61 63 c.vateva@poduiane.info
инж. Даниела Бакърджиева-Керашка 02 874 61 21; 02 814 61 61 d.bakardzhieva@poduiane.info
инж. Румен Николов 02 814 61 27 r.nikolov@poduiane.info
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "СЕРДИКА"
инж. Никола Онов 02 931 05 37 nicolaonov@abv.bg
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "СЛАТИНА"
Анна Иванова 02 872 22 28; 0882 404 539 a.ivanova@so-slatina.org
инж. Светла Кръстева 02 870 83 06; 0877 278 811 s.krasteva@so-slatina.org
Йорданка Цветкова 02 872 00 29 y.cvetkova@so-slatina.org
Дарин Траянов 02 870 53 24 d.trayanov@so-slatina.org
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "СРЕДЕЦ"
инж. Милен Дянков  02 948 43 59 m.dyankov@sredec-sofia.org
инж. Гергана Кърджилова  02 948 43 05 geri1961@abv.bg
澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐 – РАЙОН "ТРИАДИЦА"
Стефания Петрова  02 805 41 21  programa.sanirane@triaditza.org
Даниела Бояджийска  02 805 41 69 programa.sanirane@triaditza.org
София Вачева  02 805 41 37 programa.sanirane@triaditza.org