Сподели своето мнение

Вашето мнение е важно за нас. Покажете своята ангажираност към развитието на столицата с мнения и поставяне на акценти върху важните теми за града. Това е мястото, на което можете да оставите своите коментари, идеи и предложения по отворените в момента теми. Те ще бъдат обобщени и предоставени на кмета и неговия екип.

Обществени обсъждания по специални нормативни актове

Обществени обсъждания по специални нормативни актове, провеждани в случаите, когато в специален закон, както и отделна наредба за тях, е определено провеждането им като форма на обществена консултация, при отчитане на спецификите на различните видове обществени отношения, за които се отнасят. Приложените документи към всяко обсъждане дават информация относно темата, времето и мястото на провеждане на дебата, срока за подаване на становище до съответната администрация, както и инструкции за достъп до материалите.

Кандидатствай по програми на общината

Страницата съдържа важна информация и материали за програми и проекти на Столична община. Предоставени са документи и указания за начина на участие на гражданите и фирмите в тях, посочени са сроковете за кандидатстване.

Анкети

Тук можете да изразите своята позиция по актуални въпроси. Анкетите са създадени с цел определяне на нагласите на гражданите и гостите на града ни по текущи запитвания.

Обществени консултации

Обществени консултации, провеждани по реда на Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (приета с Решение № 442 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, в сила от 15.09.2017 г.) при приемане на нормативни актове и стратегически документи на Столична община, както и определени с изрично решение на Столичен общински съвет/заповед на кмета на Столична община и други документи, за които да се проведе обществена консултация по реда на наредбата.

Участвай в кампании на общината

Бъдете част от кампаниите на Столична община. Тук ще намерите информация за тях и за начина, по който бихте могли да се включите. На тази страница ще научите как да участвате в благотворителните инициативи, в кампаниите за разделно събиране на отпадъци, как да осиновите бездомно куче или да допринесете за по-чиста околна среда, както и още много възможности за активно участие в кампанийни дейности.