Столична програма ?Социални иновации“ за 2023 г.

05.01.2023

Проект “Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора” (SEE_INNOVA) – SEE Programme - 24 месеца, до 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект ?Иновационни политики за активно стареене” по програма ?Interreg ?V C” на ЕС (INNOVAGE) от 01.01.2012 г. – 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект ?Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между социалните предприятията” по програма ?Interreg ?V C” на ЕС (MESSE) - 36 м., до 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект ?Доброволци за заетост в Европа” по програма Interreg ?V С на ЕС (VERSO) - 36 месеца, до 31.12.2014 г.

20.12.2016

Проект “Мрежа от Обсерватории за активно включване” по програма Progress на Европейската комисия (ЕК) 2010-2013 по партньорство “Горадове за активно включване” – до края на 2013 г.

20.12.2016

Проект ?Разширяване на модела за качество предоставяне на грижите за деца в Дом за деца ?Асен Златаров”

20.12.2016

Проект ?Изкуство за социална промяна”

20.12.2016

Проект "Мога да съм полезен – модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания"

20.12.2016

Проект ?Алтернативи за настойничество за млади правонарушители”

20.12.2016

Проект ?Изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск”

20.12.2016

Проект ?Ателие – Млад дизайнер”

20.12.2016

Проект ?Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони ?Люлин” и ?Връбница” на Столична община”

20.12.2016

Проект ?Медико-психологически център за деца и юноши“

20.12.2016

Проект “Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Работилница за кулинарна терапия като допълваща услуга в Дневен център за възрастни с ментални увреждания ?Св. Марина“ към Фонд ?Социална закрила“

20.12.2016

Проект ?Изграждане на комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства ?Св. Параскева” в Столична община”

20.12.2016

Проект ?И аз имам семейство”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ?Приеми ме” по Оперативна програма ?Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съгласно подписано партньорско споразумение № РД-56-11-14/ 13.12.2011г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община

20.12.2016

Проект ?Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

20.12.2016

Проект ?Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община”

20.12.2016

Проект за работа с деца на улицата – реализиран с подкрепата на екипи от Регионална дирекция “Общинска полиция” и СДВР

20.12.2016

Проект “Улицата не е дом” – Споразумение № СО-РД-56-836/30.10.2013 г. с финансовата подкрепа на посолството на Франция в България - Проект ?Улицата не е дом – SamuSocial за София“, реализиран от Столичната организация на Българския Червен кръст в партньорство със Столична община.

20.12.2016

Проект ?Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа на деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”

20.12.2016

Проект ?Осигуряване на топъл обяд в Столична община- 2016” с райони: ?Връбница; ?Възраждане”; ?Подуяне”; ?Слатина”; ?Младост” и ?Искър”

20.12.2016

Столична програма "Социални иновации" 2021 година

04.01.2021

Столична програма "Социални иновации" 2020 година

06.01.2020

Програма Деца и младежи в риск - проект Да изразим себе си

12.08.2016

Столична програма "Социални иновации" 2019 година

27.12.2018