Пясъчник за иновативни решения

 

Пясъчникът като инструмент за осъществяване на стратегически политики за развитие

 

Пясъчникът за иновативни решения стартира през есента на 2020 г. Той е част от Плана за действие по изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София (СДТС), приет от Столичния общински съвет през октомври 2020 г. Чрез Пясъчника се тестват иновативни технологични решения и се идентифицират подходящи за мащабиране проекти, включително за дейностите по Плана, свързани с различни градски предизвикателства.

Градската администрация заедно с бизнеса в София търси решения за екологични, образователни, транспортни, предприемачески и други градски предизвикателства. Целта е да превърнем София в тестова площадка за иновативните разработки на столичните компании по проблеми, дефинирани от администрацията на града. Проектите тестват иновации и генерират информация, която да служи за управленски решения, базирани на данни, и за решаването на тези предизвикателства. Така чрез иновативни и интелигентни решения ще можем да подобрим качеството на публичните услуги и качеството на живот в София.

Целите на пилотните проекти са:

 • да се генерират данни, които да служат за обосновани решения и политики за града, базирани на данни;
 • да се тестват иновативни технологични решения и да бъдат идентифицирани подходящи за мащабиране проекти, вкл. за дейностите по Плана за изпълнение на СДТС;
 • да се подобри качеството на публичните услуги чрез иновации;
 • да се подобри качеството на живот в София с внедряването на интелигентни градски решения.

Пилотните проекти са на теми като околна среда, образование, транспорт, е-управление, предприемачество и иновации.

Проектите се оценяват през утвърдена методология, разработена от Делойт, по съвместен проект с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), за оценка на допустимостта на предложенията и за привеждането им в скалируем вид. Фокусът при подбора им е върху решения, които могат да се осъществят в кратък срок – с бърз тест и нисък финансов риск. Целта на Методологията е да бъде инструмент за оценка на потенциала на градски решения, включително и по отношение на тяхната готовност и устойчивост. Тя ще се прилага:

 • за развитието на идентифицираните в СДТС идейни проекти и за оценка на проекти, свързани с темите дигитализация и умен град;
 • по реализирането на идентифицираните дейности по дигитализация на различни сфери от градския живот, за да се подпомогне надграждането на индикативните дейности, заложени в СДТС, които са на първоначален идеен етап и са в първите три приоритетни области – електронна община, мобилност и комунални услуги.

Екипът ни е в готовност да работи с български и международни компании, които имат оперативна дейност у нас. Участието на компаниите в Пясъчника ще им предостави възможност: за достъп до пряко участие в иновативни градски политики; да тестват в реална среда иновативни разработки и с натрупания опит и резултат да разширят потенциала си за привличане на инвестиции; да представят решенията за внедряване в други градове у нас и по света.

Освен за мащабиране в София на проекти с потенциал, Иновативна София е на разположение да предоставя опита си и добрите практики и на други градове, с което да пренесе мащаба на решения в полза на гражданите и градската среда и в други градове в България и извън страната.

Всички проекти в Пясъчника са пилотни и след анализ на резултатите от тях ще се търси финансиране за развитие на тези с най-голям социален ефект. Дори само на ниво пилот обаче Пясъчникът дава възможност на стартиращите компании в София да валидират технологията си в европейска столица и така да привличат други големи градове за клиенти, както и финансиране от инвеститори.

За Методологията:

Методологията задава 50 качествени индикатора, които са разпределени в четири категории: Formal, Fit, Finance и Feasibility, като всяка група синтезира оценка от критериите и има за цел да оцени проектното предложение по отношение на неговата релевантност, осъществимост и финансова устойчивост.

Сред критериите са заложени: има ли дефинирана ясна цел; наличен ли е екип с нужната експертиза за изпълнение на проекта; отговаря ли проектът на оперативните цели, заложени в СДТС; до каква степен са склонни гражданите да ползват съответния продукт или услуга; идеята предполага ли дългосрочна полза; има ли изготвен бизнес план за изпълнението на идеята/инициативата; има ли риск от обвързване с един доставчик (т.нар. vendor locking); с какво финансиране може да се реализира проекта – публично, частно, както и очаква ли се да генерира приходи или да намалява разходи; попада ли в някоя от областите в концепцията за умен град и разрешава ли някоя конкретна стратегическа цел; отговаря ли решението на някой стратегически документ на градско, национално или европейско ниво; има ли идентифицирани партньори и заинтересовани страни, които са част от реализирането на проекта и още много др.

Методологията е ценен ресурс, който ще допринесе:

 • Да осигури на заинтересованите страни необходимата информация, за да се следва стратегията по изпълнение на проекти за постигане на заложените цели и резултати;
 • Да се използва подхода на логическата рамка и да се идентифицират слаби страни по отношение на релевантността, осъществимостта и перспективите за финансиране на определен проект или инициатива;
 • За осигуряване на ранно предупреждение за дейности и процеси, които се нуждаят от коригиращи действия;
 • Да подпомогне партньорите по проекта, като им даде възможност за критичен анализ на посоката на развитие и за възможни подобрения;
 • Да подсили разбирането, мотивацията и компетентностите на проектния екип.

Благодарение на методология ще може да се обработва информацията по отношение на дадено проектно предложение и да се приоритетизира сред група от потенциални проекти.

Можете да изпращате Вашите проектни идеи на e-mail: innovation_sandbox@sofia.bg


Презентация "Пясъчник за иновации"