ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 23, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
МОЛБА по чл. 24, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 25, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 27, ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 27, ал. 4 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5, ал. 6  от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ за определяне на данък върху недвижимите имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил до 3,5 тона
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки и товарни автомобили до 3,5 тона
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче
ИСКАНЕ за административна услуга за местни данъци и такси
ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени суми за данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци
ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за данъчна оценка
ЗАЯВЛЕНИЕ за отписване на публични общински вземания на основание чл. 171 и сл. от ДОПК
ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на съобщение за ДНИ и ТБО на имейл
ЗАЯВЛЕНИЕ за отказ от получаване на хартиен носител на съобщение за ДНИ и ТБО
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за декларирани данни (Уникален идентификатор на адмистративна услуга – 2071)

 

Граници на зоните в гр. София за определянето на нормите на данъчните оценки на недвижимите имоти, приети с Решение № 2/08.06.1998 г. на Столичния общински съвет

Удостоверяване на екологичната категория на превозните средства съгласно чл. 59, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Срокове и необходими документи, свързани с подаване на Декларации по чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Удостоверения по чл. 87 ал. 6 от ДОПК, издадени независимо от кой отдел на дирекцията, се отнасят за цялата дирекция "Общински приходи", т.е. за цялата Столична община.

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Общинските служители имат право да изискват и други документи на основание чл. 12, ал. 1, т. 7 от ДОПК.

I. При регистрация на недвижим имот:

 1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
 2. Документ за собственост (копие)
 3. Удостоверение за наследници (при наследство)
 4. Акт за смърт (при починал ползвател)
 5. Разрешение за ползване (при ново строителство)
 6. Решение на ТЕЛК  (при основно жилище)
 7. Пълномощно.

II. При регистрация на недвижим имот от юридически лица:

 1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ (ако имотът е жилищен)
 2. Документ за собственост
 3. Разрешение за ползване (при ново строителство).

III. При регистрация на моторно превозно средство:

 1. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ
 2. Документ за придобиване (Договор и/или Митническа декларация)
 3. Копие от големия талон на КАТ
 4. Оригинал на големия талон на КАТ за сверка
 5. Квитанция или платежно нареждане за платения 2,5 процентов данък при прехвърляне
 6. Квитанция или платежно нареждане за платения данък върху превозното средство
 7. Решение на ТЕЛК (при МПС до 117,64 кw и обем на двигателя до 2000 куб. см).

IV. При издаване на Удостоверение за данъчна оценка:

 1. Молба по образец
 2. Документ за собственост (оригинал и копие)
 3. Удостоверение за наследници
 4. Констативен протокол за етапа на завършеност на обекта от техническата служба на общината (ако имотът е в незавършен вид)
 5. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ (ако данъчната оценка е за право на строеж, при незавършен вид или е собственост на фирма)
 6. Скица
 7. Удостоверение от Нотариус (при завещание)
 8. Нотариално заверено пълномощно.