Име на проекта: "Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община"

Програма: Оперативна програма ?Околна среда“

Стойност: 140 495 700,84 лева

БФП: 96 478 397,78 лева 

Съфинансиране: 44 017 303,06 лева

Период на изпълнение: 01.02.2022 г. – 01.07.2024 г.

Кратко описание: Проектът цели да допринесе за постигане на съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води, чрез осигуряване на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчните води в 3 агломерации с над 10 000 е.ж. на територията на СО – ?София-град“, ?Банкя“ и ?Нови Искър“ и чрез реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ – Кубратово.

В резултат на извършени анализи и проучвания, отчитайки становище № PJ-JASPERS/2020-424/ET/RA/jw от 21.12.2020 г. на ДЖАСПЪРС, са идентифицирани следните обекти, които да се включат в обхвата на проекта: ?Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Кръстова вада-изток", "Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Симеоново", "Изграждане на канализационна мрежа за кв. "Драгалевци", "Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Суходол", "Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Обеля", "Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Бенковски", "Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кв. ?Градоман“, ?Михайлово“, ?Вердикал“ и с. Иваняне, р-н ?Банкя“, "Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Нови Искър“, както и реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ – Кубратово, вкл. технологично оборудване.

Проектът предвижда изграждане на 114,110 км канал. мрежа, както следва: 14,344 км смесена канал. мрежа; 66,891 км битова канал. мрежа и 32,875 км дъждовна канал. мрежа и реконструкция на 1,941 км канал. мрежа.

Предвидена е реконструкция/модернизация/доизграждане на СПСОВ – Кубратово. Допълнителният бр. е.ж. с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води след реализирането на проекта е 14 441, като общият товар на замърсяване, който се събира и третира, се очаква да достигне 1 395 387 е.ж.

 


О Б Е К Т И1. Обект "Изграждане на канализационна мрежа за кв. "Кръстова вада-изток", район "Лозенец"

2. Обект "Доизграждане на канализационна мрежа за кв. "Суходол", район "Овча купел"

3. Обект "Доизграждане на канализационна мрежа на кв. "Бенковски", район "Сердика"

4. Обект "Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Обеля", район "Връбница"

5. Обект "Изграждане на канализационна мрежа за кв. "Драгалевци", район "Витоша"

6. Обект "Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Нови Искър, район "Нови Искър"

7. Обект "Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Банкя, кварталите ?Градоман“, ?Михайлово“, ?Вердикал“ и с. Иваняне, район ?Банкя“