Development of a Support System for Improved Resilience and Sustainable Urban areas to cope with Climate Change and
Extreme Events based on GEOSS and Advanced Modelling Tools.

Разработване на система за подкрепа за подобрена устойчивост и устойчиви градски райони за справяне с изменението на климата и екстремните събития въз основа на GEOSS и усъвършенствани инструменти за моделиране

LC-CLA-19-2020: Integrated GEOSS climate applications to support adaptation and mitigation measures of the Paris Agreement

Проектът е насочен към създаване на платформа за подобрена устойчивост и превенция на естествени и причинени от човека опасности, причинени или усилени от климатичните промени:

Естествени:

- приоритет - градски наводнения,

- деградация на почвата и геоопасности (свлачища, земетресения и деформация на почвата)

Опасности, причинени от човека:

- градски топлинни потоци - умерени;

- Качество на въздуха (AQ) и емисии на газ (например емисии на парникови газове (ПГ);

- суша- почвена влажност, ниво на подземните води и др.;

Участието на гражданите за по-доброто разбиране на проблемите в града е от изключителна важност, за това Ви молим да попълните въпросника като последвате линка:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMoUuuVd2u0UUy85ufT4iaWWRPcBJ5JxW5HCKgSBWKfRqerA/viewform?usp=sf link


Project funded in the Horizon 2020 Programme under Grant Agreement 101003517