Инвестиционно предложение за изграждане на еднофамилна жилищна сграда и пречиствателно съоръжение, район ?Витоша”, с възложители Румяна Деянова и Деян Деянов

19.07.2021

Инвестиционно предложение за разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци, ул. ?Христо Ботев”, с. Яна, район ?Кремиковци”, Столична община, с възложител ?УНИТРЕЙД 2011” ООД

19.07.2021

Инвестиционно предложение за инсталиране на линия за рециклиране на покривни хидроизолации, кв. "Кремиковци", район ?Кремиковци”, с възложител ?ДК СОФТРЕЙД” ЕООД

19.07.2021

Инвестиционно предложение за разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци в част от поземлен имот, ул. ?Подпоручик Йордан Тодоров” № 4, с. Бусманци , район ?Искър”, Столична община, с възложител ?УНИТРЕЙД 2011” ООД

19.07.2021

Инвестиционно предложение за изграждане на еднофамилна жилищна сграда и пречиствателно съоръжение, в поземлен имот в район ?Витоша”, Столична община, с възложител Елена Пейчева

19.07.2021

Инвестиционно предложение за изграждане на три еднофамилни жилищни сгради и пречиствателно съоръжение, район ?Витоша”, с възложители ?ТИХОМИР – 2011” ООД и ?ДИАЛ ИНВЕСТ БИЛДИНГ” ООД

19.07.2021

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води (?Порови води в Неоген Кватернера – Софийска долина“) чрез нови водовземни съоръжения

15.07.2021

Инвестиционно предложение за изграждане на микропивоварна за непастьоризирана бира в самостоятелен обект, ул. ?Св. Пимен Зографски”, с възложител ?ПИВОВАРНА СЕПИЯ” ЕООД

15.07.2021

Инвестиционно предложение за изграждане на Логистична база, м. ?Толева махала”, с. Волуяк, с възложител ?ТАВИЛОГ” ЕООД

13.07.2021

Инвестиционно предложение за обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци, район ?Кремиковци”, Столична община, с възложител ?ЕВРО ИМПЕКС” ЕООД

08.07.2021