Решение № 297 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-3966/17.03.2021 г.) за именуване на безименна улица, находяща се в с. Локорско, СО – район ?Нови Искър”, с името ?Валого“

31.05.2021

Решение № 296 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА20-ВК08-1647/6/11.11.2020 г.) за именуване на улица в СО – район “Витоша”, по плана на кв. “Драгалевци”, в.з. ?Драгалевци – лифта и под плажа“

31.05.2021

Решение № 295 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-3333/08.03.2021 г.) за именуване на улица на територията на СО – район “Витоша“

31.05.2021

Решение № 294 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица в район ?Триадица“, м. ?Кръстова вада“ с името ?Арх. Елена Варакаджиева“

31.05.2021

Инвестиционно предложение за ?Обособяване на площадка за нискотемпературно, беземисионно и безотпадъчно производство на течен ферихлорид, използван като коагулант в пречиствателни станции и оползотворяване на вторични продукти” в р-н ?Сердика” , с възложител ?АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД

26.05.2021

Инвестиционно предложение за: ?Добавяне на нови по вид отпадъци, нови дейности и промяна на количеството на вече разрешени отпадъци, на действаща площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци” в р-н "Връбница", с възложител ?РЕСИТРЕЙД” ООД

26.05.2021

Инвестиционно предложение на ?ДК СОФТРЕЙД” ЕООД за: ?Инсталиране на линия за рециклиране на покривни хидроизолации” в поземлен имот с идентификатор 68134.8275.557, (УПИ IV, кв. 1), кв. "Кремиковци", район ?Кремиковци”

20.05.2021

Утвърдени правила от кмета на Столична община за условията и реда за предоставяне на средства от резерва по формулата за разпределение на средствата по бюджетите на общинските училища и детски градини за 2021 г.

19.05.2021

Инвестиционно предложение на ?АВТОТРАНССНАБ” АД за: ?Добавяне на дейности с нови отпадъци на действаща площадка за разкомплектоване на моторни превозни средства (ИУМПС)”, район ?Надежда”

18.05.2021

Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на микропивоварна за непастьоризирана бира” в самостоятелен обект с идентификатор 68134.803.1972.8.1, ул. ?Св. Пимен Зографски”, ет. 1, ателие 7, район ?Изгрев”, Столична община, с възложител ?ПИВОВАРНА СЕПИЯ” ЕООД

17.05.2021