Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец ?ТК – Мастер Пластик. Чепинци, София"

21.03.2023

Инвестиционно предложение: ?Разширяване обхвата на дейността на съществуваща площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса чрез добавяне на нова площ, нова инсталация за рециклиране на отпадъци от пластмаса и промяна на вече разрешените количества отпадъци” в поземлен имот на ул. ?Подпоручик Йордан Тодоров” № 4, район ?Искър”, Столична община, с възложител ?МКД – 69” ООД

21.03.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 65 м за поливни нужди в двор на Национално средно училище София – тревни площи, декоративни храсти и дървета”, с възложител НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐”

17.03.2023

Инвестиционно предложение: ?Предприятие за хлебопроизводство, складове, бистро, кафене, автомивка, автосервиз и административна сграда”, в поземлени имоти с идентификатор 32216.2325.103 и 32216.2325.52, м. ?Бели брег”, с. Иваняне, район ?Банкя”, Столична община, с възложители А. ЛАЗОВ и З. ДАМЯНОВ

16.03.2023

Столична община съобщава за обявената от ?ВИДЕКС АРМС“ ООД актуализирана информация за аварийно планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария, в изпълнение на чл. 116д, ал. 6 от ЗООС

15.03.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ I – 125 ?за производствени, складови и административни дейности и трафопост” (поземлен имот с идентификатор 12084.2759.125), кв. 13, м. ?Толева махала”, с. Волуяк, район ?Връбница”, Столична община, с възложител ?ТАВИЛОГ” ЕООД

14.03.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА и хартия” в поземлен имот с идентификатор 68134.706.415, м. ?СПЗ Слатина-Юг”, район ?Слатина”, Столична община, с възложител ?ФОКС ТРЕЙД ПЛЮС” ЕООД

10.03.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на нова площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), като на нея ще се извършват процеси по сортиране и събиране по видове на отделните годни за повторна употреба авточасти” в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.954, ?Стопански двор”, с. Яна, район ?Кремиковци”, Столична община, с възложител ?ГАЛА АУТО” ЕООД

10.03.2023

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци”, в поземлен имот с идентификатор 68134.508.1716, кв. ?Орландовци”, район ?Сердика”, Столична община, с възложител ?БИСКО 1” ЕООД

10.03.2023

Инвестиционно предложение: ?Преустройство и промяна предназначението на едноетажна офис сграда в малка фабрика за производство на бира”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.1606.2599, гр. София, район ?Студентски”, Столична община, с възложител ?АСЕК” ООД

07.03.2023