Инвестиционно предложение: ?Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, към складова база с офиси“ в УПИ IV-527, район ?Връбница“, Столична община, с възложител ?СИТИПАРК ГАМА“ ЕООД

24.06.2024

Столична община съобщава за постъпило обявление на министъра на регионалното развитие и благоустройството за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект ?Нов пътен надлез спирка Верила на проектен жп км 18+564,72 по Път 1 и км 18+563,60 по Път 2“ по Проект ?Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ на територията на област София и Софийска област

24.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на производствена сграда за лекарствени форми и хранителни добавки, административна сграда и трафопост в УПИ I-2649“, кв. 17, м. ?Толева махала“, с. Волуяк, район ?Връбница“, Столична община, с възложител ?АДИФАРМ“ ЕАД

20.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Добив на строителни материали – пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за бетони от находище Кариерни материали - 4” землище на кв. Гниляне, район ?Нови Искър”, Столична община, с възложител ?КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ“ ООД

20.06.2024

Инвестиционно предложение: Добавяне на дейности по третиране на отпадък с код 19 10 06 на действаща площадка за съхранение и третиране на отпадъци и увеличаване на площта на същата, чрез присъединяване на поземлен имот с идентификатор 68134.8275.573, към имоти с идентификатори 68134.8275.597 и 68134.8275.598, район ?Кремиковци", Столична община, с възложител ?АПОЛО МЕТАЛС“ ЕООД

20.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Обособяване на открити и закрити складови площи за съхранение на отпадъци от хартия и пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1136, с. Бусманци, район ?Искър“, Столична община, с възложител ?УНИТРЕЙД ИМОТИ“ АД

17.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1601.2864, район ?Студентски“, Столична община, с възложител ?КАПИТОЛ БИЛД 2“ ООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Подземен резервоар за питейни нужди“ в УПИ I-12 ?Напорен резервоар за ВиК съоръжение“ (поземлен имот с идентификатор по КККР 44063.6234.12), м. ?Орлова круша“, с. Лозен, район ?Панчарево“, Столична община, с възложител район ?Панчарево“ - Столична община, чрез ?Резиденшъл парк Лозен“ ЕООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Група жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 68134.6722.107, 68134.6722.106 и 68134.6722.87, м. ?Градина-изток“, район ?Младост“, Столична община, с възложител ?ЧЕРИ РОК“ ЕООД

14.06.2024

Инвестиционно предложение: ?Газификация на централна автобаза ДП РДВ“, поземлен имот с идентификатор 68134.709.522, район ?Слатина“, гр. София, Столична община, с възложител Държавно предприятие ?Ръководство на въздушно движение“

12.06.2024