Инвестиционно предложение: ?Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80 м и резервоар за съхранение на вода“ в поземлен имот с идентификатор 44063.6213.4264, м. Орлова круша, с. Лозен, район ?Панчарево“, Столична община, възложител ?РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЛОЗЕН“ ЕООД

26.02.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на комплекс от шест еднофамилни редови жилищни сгради, подпорни стени, плътна ограда, пречиствателно съоръжение и изгребна яма“ в поземлен имот с идентификатор 44063.6221.12, УПИ I-12 ?за жс“, кв. 153а, м. с. Лозен, район ?Панчарево“, Столична община, с възложители Г. Евлогиев и Х. Иванов

26.02.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на сграда за производство на етерични масла от лечебноароматни култури“ в поземлен имот с идентификатор 68134.503.1332, кв. ?Бенковски“, район ?Сердика“, Столична община, възложител М. Блажева

22.02.2024

Инвестиционно предложение: ?Прокарване и използване на нов тръбен кладенец за водоснабдяване и разполагане на подземен, противопожарен резервоар за съхранение на вода с помпена станция за пожарогасителни нужди”, в поземлен имот с идентификатор 68134.4404.73, район ?Люлин”, кв. "Филиповци", Столична община, с възложител ?ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД

21.02.2024

Инвестиционно предложение: ?Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от тях“ в поземлен имот с идентификатор 68134.508.5073, находящ се в гр. София, ул. ?Лазар Михайлов“ №25, район ?Сердика“, Столична община, възложител ?ЕКОСТИЙЛ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

19.02.2024

Съобщение: Постъпило заявление в БД ?Дунавски район” за откриване на процедура: издаване разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения: за шахтов кладенец "ШК-Автопрестиж-"Овча купел", София"

16.02.2024

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на пет жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 32216.2326.9962, 32216.2326.9961, 32216.2326.9960, 32216.2326.9959, 32216.2326.9958, с. Иваняне, район ?Банкя“, Столична община, с възложител З. Михайлов

16.02.2024

Инвестиционно предложение: ?Актуализиране на броя, координатите и описанието на местоположението на точките на пробовземане (ТП) за мониторинг на повърхностни води от охранителните канали, формирани около терена на тялото на ?Депо за неопасни отпадъци Суходол I-ви етап“, с възложител Столична община

13.02.2024

Инвестиционно предложение: ?Актуализиране на броя, координатите и описанието на местоположението на точките на пробовземане (ТП) за мониторинг на повърхностни води от охранителните канали, формирани около терена на тялото на ?Депо за неопасни отпадъци Суходол II-ри етап“, с възложител Столична община

13.02.2024

Инвестиционно предложение: ?Разширяване на дейността на площадка за извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци чрез увеличаване на количествата и добавяне на нови дейности с нови отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.2356, с. Казичене, район ?Панчарево“, Столична община, с възложител ?ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

13.02.2024

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 68 резултата.