ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет аутистичен спектър)

Адрес: бул. ?Ал. Стамболийски” № 168А, партер
Директор: Ани Андонова
Тел: 02 920 24 93

Капацитет: 60 места

Целеви групи:
Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър е общинска структура, която има за цел да предлага услуги и специализирана грижа за деца и младежи с проблеми в развитието от аутистичния спектър.

Предлагани дейности:

 • Работа за социална интеграция и участие на клиентите в живота на общността;
 • Рехабилитационна и терапевтична работа;
 • Обучителни и образователни програми;
 • Работа със семейства и близки на аутистични лица;
 • Осъществяване на връзки с обществеността и медиите;
 • Организиране на свободното време и отдиха на клиенти на Центъра;
 • Развиване на изследователска и научна дейност;
 • Набиране и обучение на доброволци.

Ред за предоставяне на услугата:
След проведена среща по предварителна заявка със специалисти на Центъра родителите посещават отдел ?Закрила на детето” по местоживеене. Въз основа на подадена молба и приложени документи съответната дирекция ?Социално подпомагане” – отдел ?Закрила на детето” извършва социална оценка на потребностите на лицето и издава Направление за ползване на социална услуга, даващо възможността детето да посещава Центъра – чл. 20, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

Необходими документи за прием в Центъра
За деца:

 • Направление за социална услуга;
 • Медицинска документация – епикриза;
 • Копие от Акт за раждане;
 • Копие от лична карта на родител/ настойник;
 • Договор;
 • Молба;
 • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
 • Копие от социална оценка, ако има такава;
 • Снимка.

За младежи над 18 години:

 • Заповед за ползване на социална услуга;
 • Медицинска документация – епикриза;
 • Копие от документ за самоличност;
 • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
 • Социална оценка и по чл. 12 от ЗИХУ, ако има такава;
 • Договор;
 • Молба;
 • Снимка.

При необходимост Центърът може да изиска и други документи.

За повече информация посетете интернет страницата на Центъра.


Център за социална рехабилитация и интеграция

Адрес: ул. ?Г. С. Раковски” № 112
Директор: Ралица Йоргова
Тел.: 02 981 78 55

Услугата се администрира от Сдружение "Център за психологически изследвания".


Център за социална рехабилитация и интеграция "Благовещение"

Адрес: ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Киро Тулешков" № 16
Директор: Вяра Границка
Тел.: 02 944 18 58; 02 958 14 82

Услугата се администрира от Сдружение "Каритас България".


Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания

Адрес: ул. "Цар Симеон" № 110
Директор: Недялко Димов
Телефон: 02 803 35 50

Услугата се администрира от Сдружение "Съюз на слепите в България".

 


Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора със зрителни увреждания с помощта на кучета водачи

Адрес: бул. "Европа" № 138
Директор: Албена Алексиева
Тел.: 02 824 38 45

Услугата се администрира от фондация "Очи на четири лапи".


Център за социална рехабилитация и интеграция за деца

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца към фондация ?Конкордия България” е държавно делегирана услуга и се предоставя в столичния квартал ?Захарна фабрика”.

ЦСРИ е дневна социална услуга с основен приоритет на дейност създаването на  безопасна, приемаща и стимулираща развитието среда. Услугата предоставя образователна, консултативна, терапевтична и рехабилитационна програма за деца и семейства от уязвими и социално изолирани общности. Услугата предоставя и изнесени в общността услуги – интензивна мобилна социална работа и работа на терен.

Капацитет и продължителност: Центърът е с капацитет 50 места. Услугата се предоставя краткосрочно – за период до 3 месеца или дългосрочно – 6 месеца. Определянето на срока се базира на оценка на индивидуалните потребности на клиента, както и на плана за грижа.

Целева група: Деца от възрастовата група 5 – 18 години и семейства от маргинализирани групи, живеещи в условията на бедност, с леки умствени и/или физически увреждания, както и такива, които са отпаднали от системата на образованието и се нуждаят от социална (ре)интеграция.

Основни дейности в ЦСРИ:

?   Социална интеграция и усвояване на умения за независим живот;
?   Здравна рехабилитация – съдействие за получаване на медицинско обслужване и здравна профилактика;
?   Образователна подкрепа;
?   Терапевтична подкрепа – терапевтична работа (логопедична, трудотерапевтична);
?   Психологическа подкрепа;
?   Придобиване на умения за самостоятелност и отговорност;
?   Консултативни дейности;
?   Работа със семейство и близки;
?   Превантивни дейности;
?   Мобилна социална работа.

Услугата се управлява от ръководител и екипът е муслтидисциплинарен – социални работници, сътрудник ?Социални дейности”, логопед, психолог, трудотерапевт, медицински специалист,  подпомагани от педагози и други външни специалисти. 

За контакти:                    

Телефон: 02/992 40 95
Мобилен: 0877-782-774
Имейл: csri@concordia.bg 
Адрес: ж.к. ?Захарна фабрика“ бл. 48А, работно време от понеделник до петък, от 09:00 до 17:00 ч.

Ръководител – Владислава Доцанова

Услугата се администрира от Фондация "Конкордия България"


— 6 Елементи на страница
Показване на 1 - 6 от 14 резултата.