Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590905/27.02.2014 г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването

 

Съобщение  на Басейнова дирекция "Дунавски район" за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590905/ 27.02.2014 г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.
На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, чл. 79а, ал. 2 във връзка с чл. 79а, ал. 1, т. 5 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № РР-02-450/ 21.11.2019 г. за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590905/ 27.02.2014 г. е установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. Предвид дълбочината и конструкцията на водовземното съоръжение, водоносния хоризонт, от който се осъществява водовземането (неогенски водоносен хоризонт) и характеризирането на подземните водни тела в района на гр. София, подземното водно тяло следва да бъде ?Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ03O, вместо “Порови води в Неогена – Софийска котловина“ с код BG1GOOOOOONO33. В тази връзка с настоящото съобщение се обявява и актуализирането и привеждането в съответствие с ПУРБ на подземното водно тяло, записано в разрешителното.

27.06.2022