Столична община съобщава за постъпило обявление на министъра на регионалното развитие и благоустройството за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект ?Нов пътен надлез спирка Верила на проектен жп км 18+564,72 по Път 1 и км 18+563,60 по Път 2“ по Проект ?Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ на територията на област София и Софийска област

 

??????О Б Я В Л Е Н И Е


Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект ?Нов пътен надлез спирка Верила на проектен жп км 18+564,72 по Път 1 и км 18+563,60 по Път 2“ по Проект ?Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ на територията на област София и Софийска област, подробно описани в Решение № 431 на Министерския съвет от 20 юни 2024 г.

С Решение № 509 на Министерския съвет от 8 юли 2011 г. обект ?Железопътна линия ?София – Пловдив“ е обявен за обект с национално значение, на основание § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Обект ?Железопътна линия ?София – Пловдив“ представлява национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите-частна собственост се осигурява от Национална компания ?Железопътна инфраструктура“.

24.06.2024