Инвестиционно предложение: ?Изграждане на производствена сграда за лекарствени форми и хранителни добавки, административна сграда и трафопост в УПИ I-2649“, кв. 17, м. ?Толева махала“, с. Волуяк, район ?Връбница“, Столична община, с възложител ?АДИФАРМ“ ЕАД


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


 
Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  ?Изграждане на производствена сграда за лекарствени форми и хранителни добавки, административна сграда и трафопост в УПИ I-2649“, кв. 17, м. ?Толева махала“, с. Волуяк, район ?Връбница“, Столична община, с възложител ?АДИФАРМ“ ЕАД

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, в раздел ?Инвестиционни предложения“ (/en/investment-proposals )  за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. ?Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.
???????

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

 

20.06.2024