?

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Общественият съвет за социална политика (ОССП) е учреден с Решение №431 на Столичния общински съвет от 25.06.2009 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35 от Закона за социалното подпомагане (ССП) и чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на ССП.

ЦЕЛ:

  • да подпомага цялостната политика на Столична община в социалната сфера за подобряване на качеството на живот на децата и възрастните, живущи на територията на Столицата, както и за активното им социално включване и интеграция;
  • да обединява усилията на държавните и общински органи и на неправителствените организации за създаване на условия за равни възможности и права на хората в неравностойно социално положение на територията на СО.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

  1. Съдейства за провеждане на социалната политика на СО;
  2. Разглежда и обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалната политика;
  3. Съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги на физическите лица, регистрирани по Търговския закон и на юридическите лица;
  4. Осъществява обществен контрол върху качеството на социалните услуги за деца и възрастни в съответствие с утвърдените критерии и стандарти;
  5. Дава писмено мнение относно предложенията за разкриване и закриване на специализирани институции за социални услуги за деца и възрастни на територията на СО.

СЪСТАВ:

Албена Атанасова – председател на ОССП, Заместник-кмет на Столична община Направление ?Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”;

Анета Матева Георгиева – заместник председател на ОССП, Общински съветник;

Аксиния Кръстанова – секретар на ОССП, младши специалист в дирекция ?Социални дейности” при Столична община;

ЧЛЕНОВЕ:

Минка Йовчева – директор на дирекция ?Социални дейности” при Столична община;

Минчо Боев Коралски – изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания към МТСП;

Цветелина Иванова Василева – директор на Регионална дирекция ?Социално подпомагане”, София – град;

Мариана Велева – изпълнителен директор на Националния център за социална рехабилитация;

Васил Трифонов Долапчиев – председател на Съюз на слепите в България (излъчен като общ представител в Съвета от трите съюзни организации - ССБ, СИБ, СГБ);

Лиза Бочева – представител на Сдружение ?Център за независим живот”;

Мариана Писарска – изпълнителен директор на Сдружение ?Деца и юноши”;

Александър Дубина – представител на Сдружение ?Център за психологически изследвания”;

Драгослава Лунджова – началник на отдел "Социални услуги за деца и възрастни", дирекция ?Социални дейности” при Столична община

ЗА КОНТАКТИ:

Драгослава Лунджова– секретар на Съвета

телефон: 02/8035 912