Инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на обект ?Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”, с възложител ?БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

26.04.2021

Инвестиционно предложение за ?Технологична линия за горещо поцинковане на метални детайли” в поземлен имот с идентификатор 68134.605.9005, кв. ?Малашевци”, район ?Подуяне”, с възложител ?БРАЙКО” ЕООД

23.04.2021

Инвестиционно предложение за ?Организиране на нова площадка за дейности с неопасни отпадъци от текстил, хартия и пластмаса, в 800 м2, втори етаж от сграда – логистична база с идентификатор 07140.8092.149.3, в поземлен имот с идентификатор 07140.8092.149, гр. Бухово, район ?Кремиковци”, Столична община, с възложител ?ЕКО ТЕКС ГРИЙН” ЕООД

22.04.2021

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир ?Панчарево“ с цел земеделски цели - самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури

22.04.2021

Инвестиционно предложение за ?Изграждането на сграда с обществено предназначение – офис сграда на 4 и 5 етажа с подземни гаражи, паркинг и пречиствателно съоръжение ”, в УПИ XI – 1185, 1946, 1945, 1182, кв. 45а, м. ?Кръстова вада”, район ?Триадица”, Столична община, с възложител ?СОФКАМ” ООД

22.04.2021

Инвестиционно предложение за ?Приемане, третиране (балиране, уплътняване, шредиране) и съхраняване на отпадък с код и наименование 19 12 01 - Хартия и картон“, в поземлен имот с идентификатор 68134.803.460, ул. ?Тинтява“ №100, район Изгрев

21.04.2021

Инвестиционно предложение за ?Организиране на нова площадка за дейности с неопасни отпадъци от текстил, хартия и пластмаса, в 1358 м2, от сграда с №1 и идентификатор 68134.505.140.1.1, в поземлен имот с идентификатор 68134.505.140, район ?Сердика”, Столична община, с възложител ?СЕКАНД ХЕНДС” ЕООД

21.04.2021

Инвестиционно предложение за ?Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец”, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 68134.1933.522, кв.70, м. ?Манастирски ливади - запад”, район ?Витоша”, Столична община, с възложител ?СВИЛОЗА” АД

21.04.2021

Решение № 200 по Протокол № 31 от 08.04.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица в СО - Район ?Триадица“, м. ?Манастирски ливади - Изток“

16.04.2021

Решение № 199 по Протокол № 31 от 08.04.2021 г. на СОС за именуване на безименна улица в СО - Район ?Триадица“, м. ?Кръстова вада“

16.04.2021