Столична община обявява инвестиционно предложение: ?Коригиране на нивото на кота било на Клетка № 1 и Клетка № 2 на Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване”, с възложител Столична община

23.09.2021

Столична община обявява откриване на производство по издаване на 24 броя заповеди за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци през 2022 г.

17.09.2021

Kонсултации и изследвания за диагностика на COVID-19 инфекция

17.09.2021

Месец октомври – обявен за месец за борба с рака на гърдата

17.09.2021

Съобщение до гражданите за временно прекратяване водоподаването към чешмите от водоналивен кът на пл. "Бански"

15.09.2021

Решение № 507 по Протокол № 36 от 22 и 23.07.2021 г. на СОС за изменение на т. 1 от Решение № 297 по Протокол № 33 от 20.05.2021 г. на Столичен общински съвет

18.08.2021

Инвестиционно предложение за: ?Изграждане на временен паркинг”, в УПИ III – 105, кв. 19, м. ?Трета извънградска част”, район ?Средец”, Столична община, с възложител ?АЛНУАИМИ ГРУП” ЕООД

05.08.2021

Решение № 517 по Протокол № 36 от 23.07.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА20-ВК08-9747/4/26.02.2021 г.) за именуване на на безименна улица в район ?Лозенец“ – СО

02.08.2021

Решение № 516 по Протокол № 36 от 23.07.2021 г. на СОС (по Доклад рег. № СОА21-ВК08-9092/28.06.2021 г.) за именуване на улица, находяща се в гр. Нови Искър, СО – район "Нови Искър", продължение на ул. ?Козница“

02.08.2021

Промяна в инвестиционно предложение за организиране на нова площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), опаковки (хартиени, пластмасови и метални) в 427 кв. м от поземлен имот в гр. Банкя, Столична община, с възложител ?БИСКО 1” ЕООД

27.07.2021