Отключване на ИСОДЗ, ПГУ и първи клас до 18.00 ч. на 15.05.2021 г.

12.05.2021

Обявление на Столична община за открит обществен достъп до Заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор ?ЕКС ПРОДУКТ” ЕООД за експлоатация на следните инсталации: ?Инсталация за рециклиране на стъкло (трошки) и стъклена вата чрез смилане“, изпълняваща дейности по т. 5.1, буква е), ?Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за...

11.05.2021

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), като на нея ще се извършват процеси по сортиране и събиране по видове на отделните годни за повторна употреба авточасти”, в поземлен имот с идентификатори 35239.6109.2, ул. ?Фарма парк” № 15, с. Казичене, район "Панчарево", Столична община, с възложител ?ЗЕНА МХ” ЕООД

10.05.2021

Инвестиционно предложение: ?Изграждане на пет броя складови сгради” в поземлени имоти с идентификатори 68134.8600.1338, 68134.8600.1330, 68134.8600.1329, 68134.8600.1401, 68134.8423.308, 68134.8600.1405 и 68134.8600.1407, кв. ?Враждебна”, м. ?Новото ливаде”, район Кремиковци, Столична община, с възложител ?СИ ТИ ПАРК БЕТА” ЕООД

27.04.2021

Инвестиционно предложение за изграждане на ?Производствен и складов комплекс” със специфика ?Фармацевтично производство на таблети и капсули, автоматизиран склад и логистичен център” в поземлен имот с идентификатор 35239.6109.213, ул. ?Фармапарк”, с. Казичене, район ?Панчарево”, Столична община, с възложител ?ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

27.04.2021

Инвестиционно предложение: ?Организиране на нова площадка за дейности с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), черни и цветни метали (ОЧЦМ), опаковки (хартиени, пластмасови и метални)” в 427 м2 от поземлен имот с идентификатор 02659.2196.899, находящ...

27.04.2021

Инвестиционно предложение за ?Изграждане на Многофункционална болница за Активно Лечение”, ул. ?Фармапарк”, с. Казичене, район ?Панчарево”, с възложител ?Чайкафарма висококачествените лекарства” АД

27.04.2021

Инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на обект ?Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”, с възложител ?БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

26.04.2021

Инвестиционно предложение за ?Технологична линия за горещо поцинковане на метални детайли” в поземлен имот с идентификатор 68134.605.9005, кв. ?Малашевци”, район ?Подуяне”, с възложител ?БРАЙКО” ЕООД

23.04.2021

Инвестиционно предложение за ?Организиране на нова площадка за дейности с неопасни отпадъци от текстил, хартия и пластмаса, в 800 м2, втори етаж от сграда – логистична база с идентификатор 07140.8092.149.3, в поземлен имот с идентификатор 07140.8092.149, гр. Бухово, район ?Кремиковци”, Столична община, с възложител ?ЕКО ТЕКС ГРИЙН” ЕООД

22.04.2021